novo-nachalo1 - oпределено бе мястото на общностните центрове за социалното включване на младежите от селските райони

На 18 Септември, 2013г. в зала „Рубин“ на хотел "Дедеман Принцес", гр. София се проведе заключителна конференция по проект "Насърчаване на социалното включване на младите хора в уязвимите селски общности''. Конференцията се организира от ЦМЕДТ "Амалипе" и протече при значителен интерес и присъствие на над 70 представители на Европейската комисия, правителството на Република България и Македония, редица посланици, експерти, партньорски организации и доброволци. В присъствието на г-жа Корнелия Андрей, представител на ЕК , Зам. Министъра на труда и социалната политика г-жа Росица Янкова, Зам. Министъра на образованието г-н Иван Кръстев, Зам.Министъра на Външните работи  г-н Ангел Величков, Зам. Министъра на труда и социалната политика на Република Македония г-н Ибрахим Ибрахими, посланиците на Великобритания, ЮАР, Норвегия, партньорски организации от Испания, Румъния, България и Република Македония, експерти, доброволци и гости се сподели опитът, натрупан в следствие на реализирането на проекта и приложените практики.

novo-nachalo2   Проектът се осъществява от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”  - България (водеща организация), Liga pro Europa - Румъния и Национален ромски център - Македония (партньори). Той има за цел разработване, тестване и оценка на социално-иновативен подход за борба срещу социалната изолация на младите хора от селските общности в България, Румъния и Македония със специфичен фокус върху младите хора от маргинализираните ромски общности. В рамките на проекта са създадени и методически подкрепени шест Центъра за развитие на общността: четири в България – на територията на общини Долна баня, Кнежа, Раднево и Лясковец/Стражица, един в Румъния и един в Македония.  В рамките на проекта над 2500 семейства са заявили своето предпочитание за трудова реализация, съответстваща на образователното им равнище. 2/3 от тях изразяват готовност да преминат квалификационни курсове или да продължат своето образование. В резултат на обективния анализ в попълнените анкети с помощта на модераторите от центровете бе осигурена заетост на над 100 човека, а над 200 се включиха в образователни и преквалификационни курсове. Това значително подобрява шансовете за трудова реализация и не на последно място за самонаемане и стартиране на собствен бизнес. Над 20 представители на ромската общност след редица обучения, индивидуални консултации и практическа помощ започнаха и разшириха макар и малки собствени производства и бизнес инициативи. Създадените контакти с над 50 средни и едри представители на местния бизнес са добра основа за бъдещо сътрудничество и стимулиране на наемането на младежи от ромски произход. Най-значимото постижение на проекта обаче, което е основна цел и на Програма Прогрес на Европейската комисия, е че той създаде модел за стимулиране на заетост, повишаване на мотивацията и използване на ресурсите на самата местна ромска общност, за повишаване на заетостта. Ефективността на центровете бе оценена високо от всички представители на официалните власти и бе заявена готовността за реализиране на национални и местни политики за прилагане както на подхода, така и на реализираните до момента дейности в по-широк мащаб на местно, национално и международно равнище. Не веднъж бе подчертано от представителите на публичната власт, че общностния подход и широкосекторната ангажираност гарантират устойчивост и перспектива както на населението, така и на бизнеса. Това бе дефинирано като едно добро „начало“ за предефиниране на мерки и обособяване на оси и приоритети свързани с прилагането на модела в новите оперативни програми, изготвяни към момента за периода 2014 – 2020г. Това заключение и заявена готовност от страна на институциите е плод на дългогодишна анализна и експертна дейност на неправителствения сектор, като несъмнено основния двигател в този процес през годините бе екипа на ЦМЕДТ „Амалипе”. Задоволство и надежда от констатациите и намеренията изразиха и всички кметове и представители на местната власт, които през периода на реализация на проекта бяха безрезервен партньор и се доказаха като отговорни институции, ангажирани с преодоляването на проблемите на жителите на своите общини и то с фокус към  най-уязвимите маргинализирани групи. 

  Срещата приключи с един извод, около който се обединиха всички – края на този проект и резултатите от него са основа за едно добро „начало” за обединяване на усилията на всички, ангажирани с проблемите на младежите и заявиха, че това определено няма да е тяхната последна среща и дейност в тази насока.

Лице за контакти:

Димитър Петрушев – Координатор проект

Тел. 0884 856 056