• Разработване, тестване и оценка на социално-иновативен подход за борба срещу социалната изолация на младите хора в селските райони в България, Румъния и Македония;

 

 Специфични цели:

  • Създаване и тестване на Центрове за подкрепа от общността като рамка за иновативните услуги в общността за социално включване на младите хора от ромски произход в селските общности; 
  • Измерване на ефекта на Центровете за подкрепа на общността за засилване на активното участие и преодоляване на социалното изключване в селските общности;
  • Осигуряване на устойчивост и по-широко прилагане на модела на национално (България, Румъния и Македония) и европейско ниво;