pro-europa   Лига про Европа (The Pro Europa League - PEL) е една от основните неправителствени организации, работещи в сферата на защитата на човешките права в Румъния. Организацията е ситуирана в региона на Трансилвания и е основана в гр. Търгу Муреш на 30 декември 1989 г. като инструмент за потивопоставяне на местните различниекстремистски националистически тенденции тогава от група местни интелектуалци – представители на различни етноси, религия и среди.
Мисията на организацията е приета на първото й Общо събрание на 10 януари 1990 г. в нейната „Декларация за принципите”, а именно: да допринесе за прехода на Румъния от диктатура към демокрация чрез провеждане на кампании за застъпничество за спазването на човешките и малцинствените права и промотирането на демократическите ценности в Румъния.
Основната цел на PEL е да следи за спазването на правата на човека и правата на малцинствата от страна на държавните институции и местните власти, както и организиране на застъпнически кампании за конкретни публични политики, гарантиращи спазването на правата на малцинствата, антидискриминационни мерки, равни възможности, борба с расизма и предразсъдъците. Лига про Европа е силен обществен глас за правата на ромите чрез кампании за ефективно прилагане на законодателството, отнасящо се до малцинствата и иновативни публични политики за насърачване на анти-дискриминацията.PEL е активен член на Румънската Антидискриминационна Коалиция и на румънския клон на ENAR – Европейска мрежа срещу расизма.
Лига про Европа има богат опит (около 20 години) в мониторинга на правата на ромите; организиране на курсове за обучение на роми; публикуване на проучвания по ромските въпроси.  Сред най-успешните проекти на организацията са: „Млади ромски лидери”, „Доклад за правата на децтаа в Търгу Муреш”,  „Доклад за расова диксриминация в област Трансилвания” , „Образование за гражданско участие на ромските общности” . организацията публикува няколко изследвания по ромския въпрос в тримесечника  Altera – единственият румънски вестник, посветен на документиране на случаи на колективно насилие и наказания срещу ромите.
Повече за Лига про Европа може да намерите тук:  http://www.proeuropa.ro

 

nrc   Гражданското сдружение „Национален ромски център" (НРЦ) е организация с нестопанска цел за насърчаване и защита на човешките права на гражданите в Република Македония.
Опитът от последните пет години, както и постоянните изследвания в съответствие с проектите, разработени в посока повишаване на качеството на живот, допринасят работата на НРЦ град Куманово в следващите пет години да бъде насочена към:

* развитие на организацията в сферата на услугите в интерес на гражданите;
* призоваване за промяна на обществените нагласи в случаите, когато се нарушават основните човешки права или при невъзможност да се предприемат определени действия, които са от решаващо значение за най-застрашените граждани;
* прилагане на европейските ценности и на европейското право в македонското общество и региона;

През последните пет години, Национален Ромски Център е разработил комуникационна мрежа, която става ценна основа за успешна реализация на всички бъдещи проекти. Един от най-големите успехи е установяване на сътрудничество с голям брой национални и международни институции и организации, граждански сдружения, фондации.

Визия на Национален Ромски Център е да се постигне интеркултурно и толерантно общество от образовани роми, равен достъп за всички, почитане на правата на човека и подобряване качеството на живот на ромската общност. Визията на НРЦ се основава на универсални стандарти и практики на европейското гражданско общество.

Мисията на Национален Ромски Център е да действа като разпознаваем участник в създаването на публични политики, да работи като застъпник и представител с цел постигане на равен подход към правата на всички граждани и да бъде инициатор за прилагане на европейските ценности, чрез теренна работа, изследвания, обществени дебати и инициативи за промяна на законодателството.

Направленията в които Национален Ромски Център има за цел да работи до 2015 година са;

1.Човешки права и повишаване усведомеността с цел повишаване капацитета на ромската общност и намаляване дискриминацията - чрез информативни кампании, застъпнически дейности, мониторинг, анализи и публични доклади на ситуацията в Македония, бесплатна правна помощ и работа с медии;

2. Образование - намаляване отпадането на ромските деца от училище и тяхно мотивиране с цел повишаване на техния успех и желание за по-високи постижения, чрез съвместни дейности с държавни институции, обществото и ромската общност;

3. Здравеопазване - равен достъп на здравните услуги, повишаване усведомеността и значението на здравето и здравните услуги, в ромските семейства и особено при ромскати жени, чрез различни дейности за информираност, работа на терен и НРЦ като партнъор на Министерството за здравеопазване с цел изготвяне на програми и индикатори за мониторинг в тази област;

4. Жилищни условия- осигуряване на безплатна правна помощ и застъпнически дейности с цел легализация на жилищата на ромските семейства и мапиране на ромските махали;

   Повече за Национален Ромски Център може да намерите тук: http://www.nationalromacentrum.org